Typ dávky:148
Smer:PZS -> Pobočky

Identifikácia dávky
1.  CHARAKTER DÁVKY p char  1
2.  TYP DÁVKY p int  3-3
3.  IČO ODOSIELATEĽA DÁVKY p int  8
4.  IČO PRIJÍMATEĽA DÁVKY   int  8
5.  DÁTUM ODOSLANIA DÁVKY p date  RRRRMMDD
6.  ČÍSLO DÁVKY p int  6
7.  POČET DOKLADOV p int  6
8.  POČET DISKIET p int  3
9.  ČÍSLO DISKETY p int  3

Hodnoty položiek
CHARAKTER DÁVKYN-nová, O-opravná
TYP DÁVKYčíselný kód je špecifikovaný pri popise štruktúry každej dávky
POČET DOKLADOVobsahuje súčet dokladov (viet) tela dávky
ČÍSLO DÁVKYobsahuje číslo dávky

Záhlavie dávky
1.  IČO PZS p int  8-8
2.  KÓD LEKÁRA p int  9-9
3.  IČ POISŤOVNE LEKÁRA p int  4-4
4.  ZÚČTOVACIE OBDOBIE p char  RRRRMM
5.  TYP HLÁSENIA p char  1-1
6.  PRIEZVISKO LEKÁRA p char  1-25
7.  MENO LEKÁRA p char  1-25
8.  NÁZOV PZS   char  1-30
9.  SÍDLO PZS p char  1-30

Hodnoty položiek
1.IČO PZS – identifikačné číslo organizácie poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti.
2.Kód lekára – podľa prideleného kódu lekára podľa Opatrenia riaditeľa VšZP č. 3/2000
3.IČ poisťovne lekára – kód zdravotnej poisťovne a pobočky lekára v tvare PP RR.
4.Zúčtovacie obdobie – v tvare RRRR – rok, MM – mesiac.
5.Typ hlásenia – hodnota tejto položky určuje aký typ hlásenia sa predkladá. prípustné sú nasledujúce hodnoty:
# – ak sa jedná o hlásenie o počte poistencov,
+ – ak sa jedná o hlásenie o prírastku poistencov,
- – ak sa jedná o hlásenie o úbytku poistencov.
6.Priezvisko lekára – priezvisko lekára
7.Meno lekára – meno lekára
8.Názov PZS – názov zdravotníckej organizácie
9.Sídlo PZS – názov sídla ambulancie lekára, resp. sídla PZS.

Veta tela dávky
1.  RODNÉ ČÍSLO POISTENCA p char  7-10
2.  DÁTUM VZNIKU/ZÁNIKU p date  RRRRMMDD
3.  IČ POISŤOVNE POISTENCA p int  4-4
4.  PRIEZVISKO POISTENCA p char  1-25
5.  MENO POISTENCA p char  1-25
6.  PSČ p char  6-6
7.  MIESTO p char  1-25
8.  ULICA + ČÍSLO p char  1-25

Hodnoty položiek
1.Rodné číslo poistenca – podľa PREUKAZU POISTENCA.
2.Dátum vzniku/zániku – vyplňuje sa iba v prípade prírastku, alebo úbytku dátum vzniku, resp. zániku dohody medzi neštátnym lekárom a poistencom.
3.IČ poisťovne poistenca – kód zdravotnej poisťovne a pobočky poistenca v tvare PP RR.
4.Priezvisko poistenca – uvádza sa priezvisko (neskrátené) poistenca.
5.Meno poistenca – uvádza sa meno poistenca, prípadne skratka mena.
6.PSČ – poštové smerovacie číslo.
7.Miesto – názov mesta, obce.
8.Ulica + číslo – názov ulice, číslo domu.

Kde:
p= povinná položka

Údaje platné od 1.2.2001