Typ dávky:153
Smer:PZS -> Pobočky VšZP

Identifikácia dávky
1.  CHARAKTER DÁVKY p char  1
2.  TYP DÁVKY int p  3-3
3.  IČO ODOSIELATEĽA DÁVKY p int  8
4.  IČO PRIJÍMATEĽA DÁVKY   int  8
5.  DÁTUM ODOSLANIA DÁVKY p date  RRRRMMDD
6.  ČÍSLO DÁVKY p int  6
7.  POČET DOKLADOV p int  6
8.  POČET DISKIET p int  3
9.  ČÍSLO DISKETY p int  3

Hodnoty položiek
CHARAKTER DÁVKYN-nová, O-opravná
A-aditívna, doplňujúca dávka obsahuje chýbajúce riadky
TYP DÁVKYčíselný kód je špecifikovaný pri popise štruktúry každej dávky
POČET DOKLADOVobsahuje súčet dokladov (viet) tela dávky
ČÍSLO DÁVKYobsahuje číslo dávky

Záhlavie dávky
1.  REGIÓN PZS p char  2-2
2.  KÓD PZS p char  4-4
3.  KÓD AMBULANCIE p char  5-5
4.  KÓD POISŤOVNE LEKÁRA p char  2-2
5.  REGIÓN PZS LEKÁRA p char  2-2
6.  KÓD LEKÁRA p char  9-9
7.  ZÚČTOVACIE OBDOBIE p char  RRRRMM

Hodnoty položiek
Položky v záhlaví dávky sa vypĺňajú podľa Opatrenia riaditeľa VšZP č. 3/2000 – Prideľovanie číselných kódov zmluvným a nezmluvným lekárom a zdravotníckym zriadeniam
1.Región PZS – kód pobočky VšZP, ktorej sa dávka predkladá – v tvare RR.
2.Kód PZS – kód zdravotníckeho zariadenia – v tvare XXXX.
3.Kód ambulancie – kód ambulancie – v tvare SP ZZZ.
4.Kód poisťovne lekára – kód zdravotnej poisťovne – v tvare PP.
5.Región PZS lekára – kód pobočky lekára – v tvare RR.
6.Kód lekára – podľa prideleného kódu lekára (zubného technika, zdravotnej sestry), používaného lekárom na receptoch v tvare XXXX SL ZZZ.
7.Zúčtovacie obdobie – v tvare RRRR – rok, MM – mesiac.

Veta tela dávky
1.  DEŇ p int  1-2
2.  ČÍSLO POISTENCA p char  10-10
3.  MENO POISTENCA   char  30
4.  KÓD DIAGNÓZY p char  3-3
5.  KÓD VÝKONU   char  5
6.  POČET VÝKONOV p(5) int  2
7.  TYP POISTENCA   char  1
8.  POČET BODOV   int  7
9.  POHYB POISTENCA   char  3-3
10.  KÓD LIEKU   char  6-6
11.  MNOŽSTVO p(10) float  7.2
12.  CENA V SK p(10) float  7.2
13.  NÁHRADY   char  2-2
14.  POBOČKA POISTENCA p char  2-2
15.  TYP ODOSIELATEĽA p char  1-1
16.  KÓD POISŤOVNE ODOSIELATEĽA p1 char  4-4
17.  KÓD ODOSIEL. LEKÁRA/ODDELENIA p1 char  9-9

Hodnoty položiek
1.Deň - deň vyšetrenia/ošetrenia daného zúčtovacieho obdobia - v tvare dd.
2.Číslo poistenca – podľa PREUKAZU POISTENCA.
3.Meno poistenca – priezvisko (neskrátené) a meno poistenca (prípadne skratka mena).
4.Kód diagnózy – kódové číselné označenie diagnózy podľa 10. revízie Medzinárodnej klasifikácie chorôb v trojmiestnom tvare.
5.Kód výkonu – kód výkonu uviesť podľa Zoznamu zdravotníckych výkonov – Príloha č. 1 k zákonu NR SR č. 98/1995 Z.z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len Liečebný poriadok).
6.Počet výkonov (kód zuba) - počet výkonov, u stomatológov kód zuba. (viď. Opatrenie riaditeľa VšZP č. 4/1/2001)
7.Typ poistenca - kód koeficientov bodového ohodnotenia výkonov podľa Liečebného poriadku (blizšie Opatrenie riaditeľa VšZP č. 4/1/2001)
8.Počet bodov – vyplňovanie počtu bodov nie je povinné.
9.Pohyb poistenca – vykazovanie pohybu poistenca v ambulantnej starostlivosti. Kód je trojmiestny (blizšie Opatrenie riaditeľa VšZP č. 4/1/2001)
10.Kód lieku – vypĺňať podľa Zoznamu liekov, ktorý vydáva vláda SR (blizšie Opatrenie riaditeľa VšZP č. 4/1/2001).
11.Množstvo – počet aplikovaných dávok (nie balení !) liekov, zdravotníckych pomôcok, a stomatoprotetických výrobkov.
12.Cena v Sk – konečná skutočná cena, vzťahujúca sa ku kódu lieku, zdravotníckych pomôcok, a stomatoprotetických výrobkov vynásobená počtom aplikovaných dávok (ks), pričom cena sa musí vzťahovať k rovnakej mernej jednotke ako množstvo.
13.Náhrady – náhrady pre poisťovňu (viď. Opatrenie riaditeľa VšZP č. 4/1/2001)
14.Pobočka poistenca - kód pobočky poistenca.
15.Typ odosielateľa – typ odosielateľa (žiadateľa o vyšetrenie):
ak odosielateľ je lekár v ambulancii, typ odosielateľa = L
ak odosielateľ je oddelenie, typ odosielateľa = O (veľké písmeno O)
ak je poistencovi poskytovaná dispenzárna starostlivosť, typ odosielateľa je = D
ak sa jedná o akútny prípad, typ odosielateľa je = A
ak sa jedná o kontrolu alebo opakovanú kontrolu pacienta počas jeho liečby, typ odosielateľa je = K
ak sa jedná o poskytnutie sekundárnej a následnej starostlivosti bez odporúčania praktického lekára v zmysle § 18, odseku 3, pism. b) Zákona NR SR č. 98/1995Z.z. v znení neskorších predpisov, typ odosielateľa je = P
16.Kód poisťovne odosielateľa – v tvare “PPRR”. “PP” je kód zdravotnej poisťovne (VšZP = 01). “RR” je kód pobočky VšZP.
17.Kód odosiel. lekára/oddelenia – vyplňuje sa v tvare “XXXXSLZZZ”, ak odosielateľom je lekár a v tvare “XXXXWYYSP”, ak odosielateľom je oddelenie (“XXXX” je kód PZS, “SL” číslo odbornosti lekára, “ZZZ” poradové číslo lekára, “W” podľa číselníka detského zariadenia, alebo zariadenia pre dospelých, “YY” podľa číselníka oddelení a SP odbornosť oddelenia).
Poznámka: v prípade povinného vykazovania identifikácie odosielajúceho pri chýbajúcom, neplatnom, zle vykázanom, alebo chybnom kóde odosielajúceho (lekára/oddelenia) vykázaný výkon nebude akceptovaný, akceptovaný bude až po oprave.

Kde:
p= povinná položka
p1= položka je nepovinná iba v prípade, ak TYP ODOSIELATEĽA nadobúda jednu z hodnôt D, A, K, P
p(i)= položka je povinná, ak sa vyskytla i-ta položka
V prípade, že povinne vykazovaná položka v dávke chýba VšZP takýto záznam neakceptuje.
Lekár odovzdáva mesačne pobočke poisťovne, s ktorou má uzatvorenú zmluvu jednu dávku 153 s výkonmi pre všetkých pacientov, ktorí sú poistencami ktorejkoľvek z pobočiek VšZP.
V prípade, ak má dávka taký rozsah, ktorý sa nezmestí na 1 disketu, je možné pokračovať na ďalšej diskete - v identifikácii dávky sa nachádzajú položky:
- počet diskiet
- číslo diskety,
ktoré umožňujú označenie pokračujúcej diskety.

Údaje platné od 1.2.2001