843 - Stomatológ Združenie zdravotných poisťovní SR
Dátové rozhranie účinné od 1.8.2004
Predkladá poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (ďalej PZS) - zdravotnej poisťovni
Hlavička dávky
1) X | 843 | ########## | ######## | RRRRMMDD | ###### | ###### | ### | ### |
1 CHARAKTER DÁVKY C 1 P
2 TYP DÁVKY I 3 P
3 IČO ODOSIELATEĽA DÁVKY I 8 P
4 IČO PRIJÍMATEĽA DÁVKY I 8 P
5 DÁTUM ODOSLANIA DÁVKY D 8 P
6 ČÍSLO DÁVKY I 6 P
7 POČET DOKLADOV (VIET) V DÁVKE I 6 P
8 POČET DISKIET I 3 P
9 ČÍSLO DISKETY   I 3 P
CHARAKTER DÁVKY:   N - nová
O - opravná
E – nová dávka za CUDZIEHO POISTENCA
F – opravná dávka za CUDZIEHO POISTENCA
Používať veľké písmená
TYP DÁVKY: 843
2) ########## | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | #### | RRRRMM | ## | #### | ##### | ######### | ######### |
1 ČÍSLO FAKTÚRY   I 10 N
2 ČÍSLO ZMLUVY S PZS C 20 N
3 KÓD POISŤOVNE A POBOČKY I 4 P
4 ZÚČTOVACIE OBDOBIE D 6 P
5 REGIÓN PZS PODĽA VŠZP I 2 P
6 KÓD PZS I 4 P Zarovnaný doprava nulami (napr. 13 --- 0013)
7 KÓD AMBULANCIE I 5 P
8 KÓD LEKÁRA I 9 P
9 KÓD ZDRAVOTNEJ SESTRY I 9 N
3) 000|001|002|010|020|030|041|063|053|042|091|101|110|123|140|141|142|
Veta dávky
### | ### | ## | ########## | UUUUUUUUUUUUUUUUUUUU | UUUU | UUUU | ###### | ###### | 
Pokračovanie: UUUUUU | ######.## | ######.## | ## | U |UUU|UUUUUUUUUUUUUUUUUUUU|U|
Kód Popis   Typ Dĺžka Povin.
000 ČÍSLO LISTU   I 3 P
001 ČÍSLO RIADKU I 3 P
002 DEŇ I 2 P
010 RODNÉ ČÍSLO POISTENCA I 10 P4
020 MENO C 20  
030 DIAGNÓZA C 4 P
041 KÓD STOMAT. VÝKONU C 4  
063 BODY I 6  
053 KÓD ZUBA PODĽA WHO I 6 P
042 KÓD STOMAT. VÝROBKU C 6  
091 MNOŽSTVO F 6.2 P2
101 CENA ZA VÝROBKY ZT F 6.2 P2
110 REGRESNÁ PRÍČINA I 2  
123 KOEFICIENT PRI STOMAT. C 1  
140 ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA C 1-3 P3
141 IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO POISTENCA C 9-20 P3
142 POHLAVIE POISTENCA C 1 P3
Povinnosť položiek má nasledujúci význam:
P povinná položka
P2 položka je povinná, ak sa vyskytla položka KÓD STOMAT. VÝROBKU
P3 položka je povinná iba v prípade, ak nie je vyplnená položka RODNĚ ČÍSLO POISTENCA, t.j. poistenec nemá pridelené rodné číslo
P4 položka sa nevyplňuje, ak sú vyplnené položky IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO POISTENCA, ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA, POHLAVIE POISTENCA
Vysvetlenie k jednotlivým položkám:
080 KÓD LIEKU - uvádzajú sa iba ambulantne podané lieky, v tvare rozlišovací znak a kód lieku, napr. C12345
110 REGERSNÁ PRÍĆINA - príčina pre uplatnenie náhrady zdravotnou poisťovňou podľa nasledovného zoznamu:
01 úraz, alebo ochorenie zavinené inou osobou
02 pracovný úraz
03 ošetrenie, alebo vyšetrenie v dôsledku profesionálneho poškodenia zdravia – choroba z povolania
04 ošetrenie akútnych následkov požitia alkoholu alebo omamných látok
05 sociálny dôvod hospitalizácie
06 porušenie liečebného režimu
07 iný dôvod, napr. ochranná liečba
140  ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA – skratka príslušného členského štátu z predloženého dokladu 
141  IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO POISTENCA  číslo poistenca z príslušného dokladu -  formuláru Exxx, karty EHIC, 
náhradného certifikátu k EHIC, mobility pasu E111, dočasného preukazu slovenskej zdravotnej poisťovne.
142  POHLAVIE POISTENCA – použijú sa nasledovné znaky: M = muž, F = žena
Vysvetlenie pojmov:
 POISTENCI SLOVENSKEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE sú poistenci, ktorí sa preukážu u poskytovateľa preukazom slovenskej zdravotnej poisťovne bez označenia EÚ. 
CUDZÍ POISTENCI sú poistenci členského štátu EU, EHP, ktorí sa preukážu u poskytovateľa formulármi Exxx, kartou EHIC, náhradným certifikátom k EHIC, . 
mobility pasom E111, preukazom slovenskej zdravotnej poisťovne s označením EU
DOČASNÝ PREUKAZ slovenskej zdravotnej poisťovne, je preukaz s obmedzenou platnosťou, vydávaný poistencom, ktorí nemajú pridelené rodné číslo. 
Na dočasnom preukaze slovenskej zdravotnej poisťovne sú namiesto rodného čísla (čísla poistenca pre VšZP) uvedené tri položky v tvare: 
“Členský_štát_poistenca   Identifikačné_číslo_poistenca   Pohlavie_poistenca“
Spôsob vykazovania položiek RODNÉ ČÍSLO POISTENCA, ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA, IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO POISTENCA, 
 POHLAVIE POISTENCA:
U poistencov, ktorí sa preukážu u poskytovateľa preukazom slovenskej zdravotnej poisťovne s vyplneným rodným číslom poistenca (číslom poistenca pre VšZP), 
poskytovateľ vykáže číslo poistenca podľa preukazu poistenca pre VšZP, resp. rodné číslo poistenca pre ostatné zdravotné poisťovne do položky 
RODNÉ ČÍSLO POISTENCA. Položky ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA, IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO POISTENCA, POHLAVIE POISTENCA v tomto prípade nevyplňuje.
 U poistencov, ktorí sa preukážu u poskytovateľa dokladmi - formulármi Exxx, kartou EHIC, náhradným certifikátom k EHIC, mobility pasom E111, 
dočasným preukazom slovenskej zdravotnej poisťovne, poskytovateľ vyplní ČLENSKÝ ŠTÁT POISTENCA, IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO POISTENCA, 
POHLAVIE POISTENCA. Položku RODNÉ ČÍSLO POISTENCA v tomto prípade nevyplňuje.
Spôsob vykazovania výkonov pre poistencov do dávok:
Poskytovateľ vykáže mesačne pobočke poisťovne, s ktorou má uzatvorenú zmluvu, faktúru alebo zúčtovací doklad s hromadnými dávkami poskytnutej zdravotnej
starostlivosti (obvyklým spôsobom ako do zavedenia tohto usmernenia) s údajmi za všetkých POISTENCOV SLOVENSKEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE. 
V dávke uvedie v položke CHARAKTER DÁVKY znak N (resp. O).
U CUDZÍCH POISTENCOV poskytovateľ vykáže pobočke príslušnej zdravotnej poisťovne, s ktorou má uzatvorenú zmluvu, poskytnutú zdravotnú starostlivosť po 
ukončení liečby,v dávkach za zúčtovacie obdobia, za každého CUDZIEHO POISTENCA v osobitnej faktúre (t.j. ak liečenie prechádzalo cez viacero zúčtovacích  
období (mesiacov), poskytovateľ vykáže jednu faktúru na jedného poistenca s dávkami za zúčtovacie obdobia príslušného poistenca). V dávkach vykáže v položke 
CHARAKTER DÁVKY znak E (resp. F). Prílohy k faktúre tvoria originál, kópia alebo opis nárokového dokladu a súčasne lekárska správa alebo záznam o ošetrení.
Poznámky:
V prípade, že dávka má rozsah, presahujúci kapacitu 1 diskety, je možné pokračovať na ďalšej diskete.
Na pokračovacej diskete sú položky identifikačnej vety a vety záhlavia rovnaké s výnimkou položky “ČÍSLO DISKETY”, v ktorej sa uvedie poradové číslo .
pokračovacej diskety